ازآنجایی‌که بخشی از فرآیند فروش مربوط به مشاوران لیاتیم به صورت آنلاین انجام می‌گیرد، لیاگروپ یک سامانه ساخت فروشگاه آنلاین اختصاصی برای هر یک از مشاوران را تحت عنوان لیاکلاود راه‌اندازی کرده است.