لیاکالج با هدف فرآهم‌آوردن یک بستر آموزشی مناسب در راستای ارائه دوره‌های تخصصی برای مشاوران فروش با سرفصل‌های متعدد در زمینه فروش مستقیم و… راه‌اندازی شده است.