سیستم پروموشن لیاسرویس، با توجه به اهمیت و تعدد مدیریت جشنواره‌های تخفیف، پیشنهادهای ویژه و… در لیاشاپ راه‌اندازی شده تا پاسخگویی سریع برای نیازهای موجود باشد.