به کمک این سامانه، هر یک از مشاوران فروش و کارشناسان لیاسرویس می‌توانند میزان خرید و فروش هر محصول، میزان فروش مشاوران اعضای تیم و میزان خرید مشتریان در بازه‌های زمانی مختلف و سایر اطلاعات کاربردی در این حوزه را در راستای برنامه‌ریزی فروش، پایش و ارزیابی کنند.